အထက္လြန္က်စ္ ေအာက္ေခြးစား

မုဆိုးသည္ သားေရလြန္ႀကိဳးကို က်စ္လ်က္ရိွရာ ခံုေအာက္တြင္ ၀မ္ေနေသာေခြး သည္ အထက္က က်စ္ၿပီးလွ်င္ က်သမွ် သားေရလြန္ႀကိဳးစကို ကိုက္၀ါးစားပစ္သျဖင့္ က်စ္ေလသမွ် ႀကိဳးသည္ အဖတ္မတင္ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ တစ္ဖက္က ျဖစ္ ေျမာက္ပြားစီးေအာင္ အားထုတ္သေလာက္ က်န္တစ္ဖက္တြင္ ပ်က္ယြင္းေလလြင့္သည္ ကို သတိမထားမိဘဲေနျခင္းကို အျပစ္တင္ေသာအားျဖင့္သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. AH says:

    typo>> ၀ပ္ေနေသာေခြး

  2. snow says:

    ပလိုင္းေပါက္ ႏွင့္ ဖားေကာက္သည္။

Any suggestions? Please leave it here