အတိုင္းထက္အလြန္ တံခြန္ႏွင့္ဘုရား

မူလသတ္မွတ္သည့္အတုိင္းအတာ ယွဥ္ဖက္ထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္တိုးတက္သည္ ျဖစ္၍ အလြန္တင့္တယ္ ေလ်ာက္ပတ္သည္။ တံခြန္သည္ ဘုရားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္သပၸာယ္၊ ၾကည့္ညိဳဖြယ္တင့္တယ္သည့္ ဘုရား၏ သပၸာယ္မႈကို ျဖည့္ေဆာင္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ယွဥ္ဖက္ျပဳရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လိုက္ေလ်ာ၍ တစ္ခု၏အတင့္အတယ္ကို တစ္ခုက ျဖည့္စြမ္းေထာက္ပင့္လ်က္ တည္ပံုကို တင္စား၍ဆိုသည္။

2 Comments

  1. Harry says:

    အတုိင္းထက္အလြန္၊ တံခြန္ႏွင့္ကုကၠား လို႔လဲ မူကဲြၾကားဖူးပါတယ္။

  2. sdl says:

    ဟုတ္ပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here