အငိုလြယ္လ်က္ အ႐ိႈက္ခက္သည္

ဟန္ေဆာင္ကာ ေကာက္၍ငိုလုိက္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း ႐ိႈက္၍ငိုရန္မွာ ငိုေလာက္ေသာ ခံစားမႈမရိွဘဲ ခက္ခဲသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို စတင္လုပ္ရန္ မွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း ေနာက္အဆင့္မ်ားတြင္ အခက္အခဲေတြ႕ရတတ္သည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here