အက်ည္းတန္ စကားတန္ထြက္ (အက်ည္းတန္ စကားတန္ (တလႅ)ထြက္)

အ႐ုပ္ဆိုးသူသည္ အ႐ုပ္သာဆိုးေသာ္လည္း စကားအရာ၌ သင္ၾကားမွတ္သား ႏိုင္သျဖင့္ ထိုက္တန္ေသာ စကားေကာင္းမ်ားကိုမူ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းမရိွသည္ဟုဆိုလုိ သည္။ (အခ်ဳိ႕က အက်ည္းတန္လွ်င္ ယုတ္ညံ့ေသာ စကားသာ ေျပာတတ္သည္ဟု မွတ္ယူေနၾကသည္။)

1 Comment

  1. Moe Thonedray says:

    အက်ည္းတန္ မွန္ႀကိဳက္။

Any suggestions? Please leave it here