ဟင္းစားၾကက္ အတက္ေကာင္းေပါက္သည္

ၾကက္တိုက္ရာတြင္ ေျခအတက္ေကာင္းမွ ခြပ္အား တုိက္အား ရွိသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ၾကက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခြပ္အားညံ့သည့္စားၾကက္တြင္မွ အတက္ေကာင္းေပါက္ေနရ ေလသည္ဟုဆိုလိုသည္။ လိုေသာေနရာတြင္ ျပည့္စံုေစခ်င္သည္က မျပည့္စံုဘဲ မလိုရာတြင္မွ ျပည့္စံုေနသျဖင့္ အသံုးမျပဳေသာ အက်ဳိးမရိွဟု ဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here