ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔

လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ မည္မွ်ဒုကၡအခက္အခဲ ေပါမ်ားထူေျပာသည္ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားစဥ္က တစ္ေန႔တည္းျဖင့္ ေမြးဖြားလာသကဲ့သို႔ ေသရမည့္အခါလည္း တစ္ရက္ တည္း တစ္ႀကိမ္တည္းပင္ ေသရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ ေနာက္တြန္႔ရန္ မလိုဟုဆိုလိုသည္။ ရဲရင့္သတိၱရိွရန္အတြက္ ႏႈိးေဆာ္သည့္သေဘာျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here