ေသခ်င္တဲ့က်ား၊ ေတာေျပာင္း

က်ားတစ္ေကာင္သည္ မိမိေန႐ိုးေနစဥ္ ေတာထဲတြင္မေနဘဲ အျခားေတာအုပ္ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရာ ထုိအခါမွ ရန္သူမုဆိုးႏွင့္ေတြ႕၍ ေသသည့္အခါ တမင္ ေသရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အက်ဳိးမရိွ၊ မသင့္ေလ်ာ္ ေသာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. ထြန္းလင္းေဘာ္ says:

    ၁ရြာမေၿပာင္းသူ ေကာင္းမၿဖစ္ တဲ့ 😛
    ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဗ်

Any suggestions? Please leave it here