သြားဖန္မ်ား ခရီးေရာက္

တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေရြ႕လ်ားသားလာေစကာမႈ သြားဖန္မ်ားေသာ္ မိုင္ ေပါင္းမ်ားစြာ ခရီေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိိုလိုသည္။ တျဖည္းျဖည္း ျပဳလုပ္ဖန္မ်ားေသာ္မ်ား ျပားႀကီးမားေသာ အက်ဳိးကို ၿပီးေစႏိုင္ပံုကို တင္စားဆုိသည္။ (ေမာင္ေပါက္က်ဳိင္း၀တၱဳ တြင္ ပါရိွသည္။)

1 Comment

  1. Harry says:

    ေမးပါမ်ား စကားရ လည္း နီးစပ္တယ္ ထင္ပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here