သံုးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္

လူတစ္ေယာက္အားထက္ လူသံုးေယာက္စုေပါင္းသ အားထုတ္ေသာအခါ လ်င္ျမန္ေသာ ေလာင္းေလွကိုပင္ အျခားေလွျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္တတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလို သည္။ စုေပါင္းအင္အားကို တန္ဖုိးထားသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here