သံုးလြန္းတင္မွ ႀကိဳး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္မွအိုး

ႀကိဳးမည္သည္ သံုးလြန္းသံုးပင္လိန္က်စ္ပါမွ ခိုင္ခံ၍ ႀကိဳးဟုေခၚႏိုင္သကဲ့သို႔ အိုးမွာ လည္း  ေျမသားက်က္၍မာၿပီး အကြဲအအက္လံုသျဖင့္ တီးခတ္၍ေဒါင္ေဒါင္ျမည္မွ အိုးဟု ေခၚႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရာ၀တၳဳတိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံဟူ၍ရိွရာ စံအတိုင္းအတာေအာက္ေလွ်ာ့၍ အဆင့္မမီသည့္အခါတြင္ စံႏႈန္းျပည့္ျခင္းကို တန္ဖိုးထား ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here