သံကိုသံဖ်က္ သံေခ်းတက္

သံသည္ မိမိ၏ေလာင္ကၽြမ္းမႈ သံေခ်းေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ပြန္းပဲ့ ေႄကြက်၍ ပ်က္စီးရ သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ျပင္ပ ပေယာဂအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲမိမိ၏အတြင္း အႏၲရာယ္၊ မိမိႏွင့္အမ်ဳိး၊ ဘ၀တူသို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည္ျဖစ္ေစ သံုးႏႈန္း သည္။

Any suggestions? Please leave it here