သူ႕လက္လာမွ ငါ့လက္သြားမည္

သူတစ္ပါးက ေပးကမ္းေစာင္မ ကူညီေဖာ္ရမွ မိမိကလည္း သူတစ္ပါးကို အတံု႔အျပန္ေပးကမ္းေစာင္မ ကူညီမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္ဖက္သတ္မျဖစ္ေစဘဲ အတံု႔ အလွည့္ရိွမွ ကူညီရက်ဳိးနပ္မည္၊ ကူညီသင့္သည္ဟုဆိုလိုရာ၌သံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here