သူ႕ဆန္စား ရဲမွ

သူတစ္ပါးက ေကၽြးေမြးေပးကမ္း၍ အလုပ္တာ၀န္ ေစခုိင္းရာတြင္ သူတစ္ပါး၏ ေကၽြးစာ (ဆန္)ကိုစားၿပီးမွ အလုပ္ၿပီးမွ အလုပ္တာ၀န္ကို တြန္႔ဆုတ္မေနဘဲ ရဲရင့္ရမည္ ဟု ဆိုလိုသည္။ ထုိက္သင့္ေသာ အဖိုးအခ၊ လုပ္အားတန္ဖုိးရယူလိုေသာ္ (ရယူၿပီးေသာ္) ထုိရယူေသာတန္ဖိုးႏွင့္ညီေသာ လုပ္အားကို ရဲတင္းေက်ပြန္စြာေပးအပ္ရမည္ဟု ဆိုလိုရာ ၌သံုးႏႈန္းသည္္။

2 Comments

  1. Nemius says:

    အင္း၀ ေခာတ္က ငထင္ငယ္ေျပာတဲ့ စကားပါ

Any suggestions? Please leave it here