သူ႕စိတ္ကိုလို၊ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ႏႈိင္း

သူတစ္ပါး၏ စိတ္ထားကို သိလုိက မိမိသည္ သူတစ္ပါးအေနျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ စိတ္ထားမည္ကို ကိုယ္ခ်င္းႏႈိင္းစာျခင္းျဖင့္ သိရိွႏိုင္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ သူတစ္ပါး အေပၚ၌ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရိွေစလိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here