သူႀကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမႈ

ဘုရားတည္ရာတြင္ ဘုရားဒကာအျဖစ္ သူႀကီးက အမည္ခံေသာ္ျငားလည္း ဘုရား တည္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ကို ရြာသူရြာသားမ်ားက စုေပါင္းထည့္၀င္ၾကရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အမ်ား၏ပင္ပန္းအားထုတ္မႈကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က နာမည္ေကာင္းယူ၍ အသားယူေလ့ရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

  1. Harry says:

    ေက်ာ္ေတာ့ ေလွထိုးသား၊ ညားေတာ့ ေလွသူႀကီးက ဒီစကားပံုနဲ႔ သေဘာခ်င္းမတူပါဘူး။

  2. စုိင္းငယ္ says:

    သူခုိးေျပးမွထုိးကြင္းထ ဆုိတာမေတြ႕ဘူး

Any suggestions? Please leave it here