သူမ်ားပူဆို ေတာ္သလင္းရိွေသး

ရာသီဥတုအားျဖင့္ အပူဆံုးလကို ေႏြရာသီတေပါင္းလဟူ၍ မွတ္သားေလ့ရိွရာ ပူပန္ေသာကေရာက္မႈကို အပူျဖင့္ ထပ္တူခုိင္းႏႈိင္း ေျပာဆိုရာ၌ မိမိပူပန္မႈသည္သာ အပူ ဆံုးျဖစ္၍ သူတစ္ပါး၏ ပူပန္မႈမွာ တေပါင္းလ ေနပူခ်ိန္မဟုတ္ေသး။ ေတာ္သလင္းလ၏ အပူရွိန္ေလာက္သာရွိေသးဟန္ျဖင့္ ႏွိမ္၍ဆိုသည္။ သူတစ္ပါးထက္ မိမိကပိုလြန္၍  ေၾကာင့္ၾကစိုက္ထုတ္ရပံုကို ေပၚလြင္ေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. mg mg zar says:

    ေကာင္းတယ္ဗ်ာ မ်ားမ်ားစုပါအုံး တကယ္လုိ႕ပို႕ခ်င္ရင္ဘယ္ကိုပို႕လုိ႕ရမလဲဗ်ာ

  2. […] သ သူမ်ားပူဆို ေတာ္သလင္းရိွေသးရာသီဥတုအားျဖင့္ အပူဆံုးလကို ေႏြရာသီတေပါင္းလဟူ၍ မွတ္သားေလ့ရိွရာ ပူပန္ေသာကေရာက္မႈကို အပူျဖင့္ ထပ္တူခုိင္းႏႈိင္း ေျပာဆိုရာ၌…Continue 1 Comment […]

Any suggestions? Please leave it here