သူခိုးေရႊရ တျပျပ

သူခိုးသည္ ေရႊကို ခုိးယူရရိွေသာအခါ ေရႊစစ္ေရႊေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္မသိသျဖင့္ ေတြ႕ျမင္သူမ်ားကို ထုတ္၍ျပကာ ျပကာ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးလ်က္ မကိုင္စဖူး ကိုင္ရသည္ ႏွင့္ ၀မ္းပမ္းတသာျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မသံုးစဖူး သံုးရကိုင္ရေသာသူသည္ ဣေျႏၵမရေအာင္ ၀င့္ႄကြားတတ္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here