သူခိုးရိွရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႏွင့္ပို႔

ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းပို႔ကာမွ ခိုးယူျခင္းခံရေလရာ သူခုိးရိွရာ သို႔ တမင္၀န္စည္ သည္ပိုးပို႔ေဆာင္ရသည္ႏွင့္ တူသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အပ္ႏွံယံုၾကည္ ထားသူက ကဲ့၀ွက္ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ခိုးယူေသာအခါတြင္သုံသည္။

Any suggestions? Please leave it here