သိသာသိေစ မျမင္ေစႏွင့္

ေလာကတြင္ လင္မယားေတာ္စပ္သည္ဟု သိေစေသာ္လည္း လင္မယားအရာ ေျမာက္ ေနထုိင္ပံုဟူသမွ်ကို အျခားသူမ်ား မျမင္ေစအပ္သည္လည္း ရိွေသာေၾကာင့္ သိေစသမွ်မျမင္ေစသင့္ဟု ဆိုလုိသည္။ သိေကာင္းေသာအရာတုိင္း မျမင္ေစေကာင္း သည္ကို ထင္ရွားေစလိုသျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Moethonedray says:

    ရွိတိုင္းလည္း မျပႏွင့္။

Any suggestions? Please leave it here