သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္ထြာ

ျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီး၀င္ေသာ သမုဒၵရာသည္ မည္သည့္အခါမွ် ကမ္းလွ်ံေအာင္ ျပည့္သည့္ဟူ၍ မရိွသကဲ့သို႔ တစ္ထြာမွ်သာ အေစာက္ရိွေသာ ၀မ္းေခါင္းသည္လည္း အသက္ရွင္ေနသမွ် စားေသာက္ျဖည့္တင္းေသာ္လည္း ျဖည့္ရန္မလိုေတာ့ေလာက္ ေအာင္ တာ၀န္ၿပီးၿငိမ္းျခင္း မရိွႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။ လူ႔ဘ၀စားေသာက္မႈအတြက္  တာ၀န္ႀကီးေလးပံုကို ထင္ရွားေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here