သဒၵါလြန္ေသာ္ရာဂ (သဒၵါလြန္တဏွာကၽြံ)

ၾကည္ညိဳယံုၾကည္ေသာ ေစတနာ ပိုလြန္သည္ထက္ပိုလြန္၍  တပ္မက္တြယ္တာမိ ကာ ရာဂတဏွာစိတ္ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သဒၵါတရားကို အတုိင္းအဆ ထက္ပိုလြန္၍ မထားရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္  သံုးႏႈန္း သည္။

1 Comment

  1. Moe Thonedray says:

    သဒၵါလြန္ ကြ်န္ျဖစ္၊ တဏွာကြ်ံ ႏြံနစ္။

Any suggestions? Please leave it here