သစ္မရွား ေက်ာင္းေဆာက္

ေက်ာင္းေဆာက္၍လွဴသည္မွာ ေစတနာ ထက္သန္၍ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴလို ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သစ္၀ါးေပါမ်ားေန၍ ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မူလရည္ရြယ္ ခ်က္ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလုိက္သင့္ အခြင့္သာ၍ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here