ေလွ်ာ့လွ်င္ မိစၧာသာလွ်င္ ဒိဌိ (တတၳိ)

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ေလ့လာက်င့္ေဆာင္ ရာတြင္ တိတိက်က်မဟုတ္ဘဲေလ်ာ့၍ ယူဆယံုၾကည္ေနလွ်င္ အယူမွားေသာေၾကာင့္ မိစၧာအယူသို႔ေရာက္ၿပီးပိုလြန္၍ ယူဆယံုၾကည္ေနလွ်င္လည္း အယူသည္းေသာေၾကာင့္ တိတၳိျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မေလ်ာ့မပိုက်င့္ေဆာင္ လက္ခံသင့္သည့္သေဘာကို ရည္ၫႊန္း၍ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here