ေလွေျပးတုန္း တက္က်ဳိးသည္

တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ေလွကို ေလွာ္ရာတြင္ အလိုက္သင့္ အရွိန္ရ၍ ေလွအေျပး ေကာင္းေနစဥ္ တက္က်ဳိး၍သြားရသျဖင့္ မည္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလို သည္။ တစ္စံုတစ္ခု ေဆာင္ရြက္စဥ္ လမ္းခုလတ္၌ ပ်က္စီးဖြယ္ အခက္အခဲ ေတြ႕ရ သည့္အခါတြင္ တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here