ေလွာ္ကား၀န္တင္သည္

ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္စြာ သြားလာရန္အတြက္ အေကာင္းအမြန္ အသံုးျပဳေသာ ေလွာ္ကားေလွမ်ဳိးကို ထိုက္တန္စြာ အသံုးမခ်ဘဲ အေလးအပင္ ၀န္စည္သယ္ပို႔ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မူလပစၥည္း၏ ဂုဏ္ျဒပ္အခ်င္းအဂၤါႏွင့္ လိုက္ ဖက္ေအာင္ အသံုးမျပဳတတ္ဘဲ အလြဲလြဲေစစားအသံုးခ်သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ႐ႈတ္ခ်သည့္ အေနႏွင့္သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here