ေလွနံ ဓားထစ္မွတ္သည္

ဉာဏ္နည္းေသာ ေလွသားတစ္ေယာက္သည္ ေလွေပၚမွ ပစၥည္းတစ္ခု ေရထဲသို႔ က်သြားရာ ခ်က္ခ်င္းငုပ္၍မရွာဘဲ က်ရာေနရာဆီ၌ေလွနံကို ဓားျဖင့္ထစ္၍ မွတ္သား ထားၿပီးေနာက္ အတန္ၾကာေလွေမ်ာၿပီးမွ ေလွနံမွ ဓားထစ္ရာေနရာတည့္တည့္သုိ႔ဆင္း ၍ ငုပ္စမ္းေသာ္ က်ေသာပစၥည္းကိုမေတြ႕ရေတာ့ဘဲ ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ေနရာ တည္းကို စိုက္လုိက္မတ္တတ္ ပံုေသမွတ္သားျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်၍သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here