ေလမလာ ၾကာတိုင္းေကာင္း ေလွသူႀကီးေလွသားေရာင္း

အထက္အညာမွ ေအာက္ျပည္သို႔ ေလွျဖင့္စုန္၍ ကုန္ကူးသန္းရာတြင္ အျပန္ခရီး ၌ မိုးက်၍ ေတာင္ေလတိုက္ေသာအခါ ရြက္ျဖင့္ေလကိုမွီ၍ ဆန္တက္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ေလမလာေသာအခါ ေလွမဆန္ႏိုင္သျဖင့္ ရက္ရွည္တင္လ်က္ရိွသျဖင့္ ေလွသူႀကီးက ေလွသားမ်ားအတြက္ စရိတ္စားခကို တာ၀န္ယူေကၽြးေမြးရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး တြင္ ေလွသူႀကီးမွာ ပါသမွ်ေငြကုန္၍ ေလွသားမ်ားက ေလွသူႀကီးကိုပင္ေရာင္းခ်၍ စား ေသာက္ေနၾကေတာ့သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အခ်ိန္ဖင့္ႏႊဲၾကာရွည္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးအတြက္ အက်ဳိးရိွ၍ တစ္ဦးအတြက္ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ျပရာ၌သံုးသည္။

1 Comment

  1. Harry says:

    ေလမလာ ၾကာတုိင္းေကာင္း၊ ေလွသူႀကီးကို ေလွသားေထာင္း လို႔ မူကဲြရွိပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here