ေလဖမ္း၀ါးလံုးတန္းခ်ည္သည္

၀ါးလံုးတန္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ေႏွာင္ရာတြင္ အခိုင္အမာစြဲကပ္ရန္ တိုင္၊ ၀ါး၊ သစ္ပင္၊ တန္းစသည့္အမွီအတြယ္ လိုအပ္ေပရာ ထိုသုိ႔အခိုင္အမာ မွီရာမရိွဘဲ ေလထဲတြင္ဖမ္း၍ ၀ါးလံုးတန္းခ်ည္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာကို ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ အခုိင္အမာ မဟုတ္ေသာစကားကို အေျချပဳ၍ ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း ေကာင္း ႐ႈတ္ခ်ေသာအေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. ေအာင္ေက်ာ္ေသာင္း says:

    ခုလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသုံးေနၾကတာရွိပါတယ္ “ေလဖမ္းဒန္းစီး “ဆုိတဲ.စကားပုံ။

    အဲဒါ “ေလဖမ္းဝါးလုံးတန္းခ်ည္သည္” ဆုိတဲ.စကားပုံနဲ.အတူတူလားဆုိတာ ေက်းဇူးၿပဳၿပီးသိၾကရင္ေၿပာၿပေပးဆုိလိုပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ “ေလဖမ္းဝါးလုံးတန္းခ်ည္သည္” ဆုိတာကုိ “ေလဖမ္းဒန္းစီး” ဆုိၿပီး မွားၿပီးသုံးၾကသလားလုိ.ပါ။

  2. ေအာင္ေက်ာ္ေသာင္း says:

    ခုလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသုံးေနၾကတာရွိပါတယ္ “ေလဖမ္းဒန္းစီး “ဆုိတဲ.စကားပုံ။

    အဲဒါ “ေလဖမ္းဝါးလုံးတန္းခ်ည္သည္” ဆုိတဲ.စကားပုံနဲ.အတူတူလားဆုိတာ ေက်းဇူးၿပဳၿပီးသိၾကရင္ေၿပာၿပေပးပါခင္ဗ်ာ။ဒါမွမဟုတ္ “ေလဖမ္းဝါးလုံးတန္းခ်ည္သည္” ဆုိတာကုိ “ေလဖမ္းဒန္းစီး” ဆုိၿပီး မွားၿပီးသုံးၾကသလားလုိ.ပါ။

Any suggestions? Please leave it here