လွတစ္မ်က္ႏွာ ယဥ္တစ္ကိုယ္လံုး

လွပျခင္းမွာ မ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာအတြက္ ဂုဏ္တင္ျခင္းျဖစ္၍ အၾကည့္ယာဥ္ ျခင္းမွာ တစ္ကိုယ္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတည္း အားျဖင့္ ျပည့္၀ျခင္းထက္ အျပည့္အ၀ပမာဏတစ္ခုလံုး ျပည့္၀ျခင္းက ပို၍ေကာင္းမြန္ ထုိက္သည္ဟုဆိုလုိသည္။

Any suggestions? Please leave it here