လြန္လြန္းသေနာ္ မန္းေရႊစက္ေတာ္

ကြမ္းထမ္းသမားတစ္ေယာက္သည္ ကြမ္းထမ္းကိုခ်၍ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားကို ဖူးေျမာ္၀တ္ျပဳၿပီးေနာက္ ေရာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္ရသည္မွာ ပင္ပန္း၍ အေရာင္းရေႏွးသျဖင့္ ျမန္ျမန္ကုန္ပါေစဘုရားဟု ဆုေတာင္းၿပီးလွ်င္ ေနာက္သို႔ျပန္၍ လွည့္လိုက္ေသာအခါ ကြမ္းထမ္းကို အျခားသူခုိးယူသြားသျဖင့္ မရိွေတာ့သည္ကို သိရသည္တြင္ ဆုေတာင္း ကလည္း ျပည့္လြယ္လြန္းလွသည္ဟု ညည္းတြားေျပာဆိုသြားသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here