လြတ္တဲ့ငါး ႀကီးသည္

တံငါသည္တစ္ေယာက္သည္ ငါးဖမ္းရာတြင္ ငါးအခ်ဳိ႕မိ၍ ငါးအခ်ဳိ႕လြတ္သြား သည္တြင္ သူမိေသာငါးမ်ား မည္မွ်ႀကီးေၾကာင္းႄကြား၀ါ႐ံုသာမက အေထာက္အထားျပ စရာမလိုေသာ လြတ္သြားသည့္ ငါးမ်ားသည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးေသးေၾကာင္းႄကြား ၀ါသည္ဟုဆိုလုိသည္။ မ်က္ျမင္ထင္ရွား တင္ျပျခင္းမျပဳသာေသာ ကိစၥမ်ဳိးတြင္ ပိုလြန္ ခ်ဲ႕ကား၍ ေျပာရာတြင္လည္းေကာင္း မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာအရာကို ပိုလြန္အထင္ႀကီး၍ ေျပာဆိုရာတြင္လည္းေကာင္း တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

4 Comments

 1. Po Shan says:

  လြတ္သြားငါးကုိ မိမိ ဖမ္းမိ/ ရ႐ိွေသာ ငါးထက္ ပုိႀကီးသည္ ဟု အထင္ေရာက္လ်က္ မိမိ လက္လြတ္သြားေသာ အရာကုိမွ လုိခ်င္စိတ္ျဖင့္ တသသ ျဖစ္ေနၿပီး လက္႐ိွ အေျခေနတြင္ မေပ်ာ္ပုိက္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနေသာ အခါတြင္လည္း သုံးႏႈန္းသည္ဟု ယူဆပါသည္။

 2. nwaythukha says:

  လြတ္တဲ့ဘတ္စ္ကား က ပိုေခ်ာင္

  • လြတ္တဲ့ဘက္စ္ကား က ပုိေခ်ာင္တယ္
   ေနာက္တစ္မွတ္တိုင္မွာၾကက္သြာနိင္တယ္
   ဘယ္အရာကုိမွာမွန္ဆလုိမရဘူ

   သူငယ္ခ်င္

Any suggestions? Please leave it here