လူမိုက္ေနာက္မွ အႀကံရ

လူမိုက္တုိ႔သည္ ဉာဏ္ပညာနည္းပါးသူျဖစ္သည့္အတိုင္း အေၾကာင္းရိွသည့္အခါ ဉာဏ္ထုတ္ၾကသည္တြင္ လူမိုက္သည္ ေနာက္ဆံုးမွ အႀကံဉာဏ္ရတတ္သည္ကိုဆိုလို သည္။ လူမိုက္သည္ ဉာဏ္ထံုေနျခင္းကို ရည္ရြယ္၍ သံုးသည္။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ မိေအာင္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမရဘဲ အခ်ိန္လြန္မွ အႀကံအစည္ေကာင္းရရိွျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here