လူတစ္ကိုယ္ ထင္တစ္လံုး

လူဟူသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခု ထားရိွတတ္၍ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖစ္ရမည္ဟု အထင္ႀကီးတတ္ၿမဲျဖစ္ရာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူေစကာမူ လူတစ္ေယာက္အဖို႔ မိမိကုိယ္ကို အထင္ႀကီးတတ္ၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးတတ္ေသာလူ၏ သဘာ၀ကို ေပၚလြင္ေစရန္ သံုး ႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Moe Thonedray says:

    လူတစ္ကိုယ္ စိတ္တစ္မ်ိဳး။

Any suggestions? Please leave it here