လက္ႏွင့္ေရး၊ ေျခႏွင့္ဖ်က္သည္

ႀကီးသူက ေကာင္းေစလို၍ လက္ျဖင့္ေရးသားၫႊန္ျပထားသည္ကို ငယ္သူက ေျခႏွင့္ပြတ္ဖ်က္ပစ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေစတနာျဖင့္ ျပဳလုပ္ စီမံသည္ကို အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က မလိုဆႏၵျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္သည့္အခါတြင္ ႐ႈတ္ခ်၍သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here