လက္ခုပ္တစ္ဖက္တည္းတီး၍ မျမည္

လက္ခုပ္ဟူသည္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္တီးမွသာ ျမည္ႏိုင္၍ လက္တစ္ဖက္တည္းႏွင့္ လက္ခုပ္တီး၍မရဟု ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္အညီအမွ် တာ၀န္ရိွ၍ ႏွစ္ဖက္စလံုး အလုိတူ၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးပေယာဂျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. kmww says:

    ဘီးႏွစ္ဘီးမွ လွိမ္႔လို႕ရသည္။

Any suggestions? Please leave it here