ေရႊပင္နား ေရႊေက်းျဖစ္သည္

စိမ္းေရာင္ရိွေသာ ေက်းငွက္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊအတိၿပီးေသာ သစ္ပင္၏ ေရႊအကိုင္းေပၚ နားမည္ဆိုပါက ေရႊ၏အေရာင္ဟပ္မႈေၾကာင့္ ၀င္းထိန္ေသာ ေရႊအဆင္း ေတာက္ပ၍ ေရႊေက်းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ မွီခုိရာ ပတ္၀န္းက်င္၏ အရွိန္အ၀ါ ႀကီးျမင့္က မွီခုိသူလည္း ႀကီးျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခိုင္းႏႈိင္း၍သံုးသည္။

1 Comment

  1. wanwan says:

    တံငါနားနီး တံငါ၊ မုတ္ဆိုးနားနီး မုတ္ဆိုး …

Any suggestions? Please leave it here