ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္

လွည္းကထားေသာႏြားသည္ မ႐ုန္းမထြက္သာဘဲ ေရွ႕သို႔တိုးလွ်င္လည္း ထမ္းပိုးက တားဆီးထားၿပီး ေနာက္သို႔ဆုတ္လွ်င္လည္း လွည္းထုပ္က တားဆီးထား သျဖင့္ အက်ဥ္းအၾကပ္ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ မလႈပ္မယွက္သာ ရိွေနသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အခက္အခဲ အတားအဆီးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ရိွေနရသည့္အေျခအေနကို ေပၚလြင္ေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Harry says:

    ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းတုတ္(ဒုတ္) လို႔ ထင္ပါတယ္။ ထုပ္ မဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။

  2. ေအ၇ာ says:

    လွည္းထုပ္ ဟုသံုးစဲြမွသာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။
    ထုပ္ဟူသည္မွာ ႏြားလွည္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး “ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းထုပ္” အသံုးသာ မူရင္းျဖစ္သည့္အျပင္ဆီလ်ာ္မွန္ကန္ေသာအသံုး ျဖစ္သည္။

Any suggestions? Please leave it here