ေရာ့ပတၱျမား ေရာ့နဂါး

ဘူရိဒတ္ဇာတ္တြင္ အလမၸာယ္ပုဏၰားသည္ နဂါးမတို႔ထံမွ က်န္ခဲ့ေသာ ပတၱျမား ကိုရၿပီးေနာက္ မုဆိုးအား ဘူရိဒတ္နဂါးမင္းေနရာကို ျပခိုင္း၍ သိရေသာအခါ အတံု႔ အျပန္အားျဖင့္ ပတၱျမားကို လက္ေဆာင္ေပးလုိက္သျဖင့္ နဂါးႏွင့္ပတၱျမားကို လက္ေဆာင္ေပးလုိက္သျဖင့္ နဂါးႏွင့္ ပတၱျမားလက္ငင္းလဲလွယ္ၾကသည္ဟုဆိုလို သည္။ ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အလဲအလွယ္ျပဳရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လက္ထိလက္ေရာက္ လဲလွယ္ၾကသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here