ေရာဂါတစ္ခ်က္ ေဆးဆယ္ခြက္

ေရာဂါတစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာက္ရသည့္ေဆးမွာ ဆယ္ခြက္မွ် ေသာက္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အဆပမာဏ တူမွ်မူသည္ အေရအတြက္ ေပၚ တြင္ မူတည္ျခင္းမရိွသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖာထြက္တတ္ပံုကို လည္းေကာင္း ထင္ရွားေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Harry says:

    ေရာဂါတစ္ခ်က္ ေဆးဆယ္ခြက္ မဟုတ္ဘူးလား။

Any suggestions? Please leave it here