ေရမ်ားေရႏိုင္ မီးမ်ားမီးႏုိင္

မီးေတာက္အင္အားနည္းၿပီး ေရကမ်ားေသာအခါ မီးၿငိမ္း၍ ေရကနည္းၿပီး မီးေတာက္အင္အားႀကီးမားေသာအခါ မီးကိုမၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ဘဲ မီးကေရကိုခန္းေျခာက္ ေအာင္ ဖံုးလႊမ္းႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ အေရအတြက္ပမာဏ အင္အားႀကီးမားရာဘက္မွ အႏိုင္ရတတ္ျခင္းသေဘာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here