ေရမရိွတဲ့အရပ္ ေခ်းကိုင္မိသည္

ေရရွား၍ မရႏိုင္ေသာေနရာ၌  မစင္အညစ္အေၾကးကို ကိုင္တြယ္မိသူသည္ ေဆးလည္းေဆးေၾကာခ်င္၊ ေဆးလည္းမေဆးႏိုင္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ အခက္အခဲၾကားတြင္ အၾကပ္အတည္း ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာ အမွားအယြင္း အျပစ္အနာကို ျပဳလုပ္မိျခင္း၊ မတတ္ႏိုင္သည့္အခါတြင္မွ အေၾကာင္းေပၚျခင္းစေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here