ေရနက္ကလည္းေနေသး၊ လင္းဖက္လည္းစိုက္ေသး

အင္းအိုင္မ်ားတြင္ ငါးဖမ္းႏိုင္ရန္ ေရေအာက္သို႔ဆင္း၍ ယင္းဆည္စသည္တုိ႔ကို စိုက္ထူျပင္ဆင္ရာတြင္ ေရနက္ပိုင္းကေနရသူသည္ ေရနက္တြင္ ေနရ႐ံုသာမကေသး၊ လင္းဖက္လည္း စိုက္ရေသးသျဖင့္ ေရတိမ္ဘက္ကလူထက္ ပို၍အလုပ္ပိုပင္ပန္းသည္ ဟုဆိုလုိသည္။ တာ၀န္ပိုသူသည္ပို၍ တာ၀န္နည္းသူမွာ နည္းေနသျဖင့္ မမွ်တျခင္းကို တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. […] ေရနက္ကလည္းေနေသး၊ လင္းဖက္လည္းစိုက္ေ… […]

Any suggestions? Please leave it here