ေရစီးလွ်င္ ကမ္းအျပင္မရိွ

ေရသည္ မည္မွ်အဟုန္ျပင္းစြာ စီးဆင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ကမ္းႏွစ္ဖက္၏အတြင္း၌ သာ စီးဆင္းသျဖင့္ အလြန္ဆံုး႐ိုက္ခတ္ေသာ ေရျပင္အက်ယ္သည္ ကမ္းထက္မလြန္ ႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။ မည္သည့္အရာမဆို အတိုင္းအဆ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွ၍ ထိုကန႔္သတ္ ခ်က္ကို လြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာ၌သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here