ရွမ္းႀကိဳက္ ႏြားေခ်ာ

ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က  ႏြားကိုေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူေသာအခါ ထိုရွမ္း အမ်ဳိးသား အႀကိဳက္ေရြးထားေသာ ႏြားသည္ ထုိရွမ္းအဖို႔ ႏြားေခ်ာကဲ့သို႔ပင္ အႀကိဳက္ ေတြ႕ေစၿပီး ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ႏြားေခ်ာကဲ့သို႔ပင္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစၿပီး ျဖစ္သည္ ဟုဆိုလိုသည္။ ႏြားေခ်ာကိုသာ လူမ်ားႀကိဳက္တတ္သည္ျဖစ္ရာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဖို႔မွာ သူႀကိဳက္ေသာ ႏြားျဖစ္လွ်င္ သူ႔အဖို႔ ႏြားေခ်ာဟုပင္ဆိုႏိုင္သည္။ (အခ်ဳိ႕ ရွမ္းအမ်ဳိး သားသည္ ႏြားမေရြးတတ္သျဖင့္ သူေရြးလွ်င္ ႏြားေခ်ာမုခ်သာျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူဆၾကေသးသည္။) မိမိစိတ္၌ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအရာသည္ ပကတိအားျဖင့္ ေခ်ာေမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မေခ်ာေမာသည္ျဖစ္ေစ စိတ္ဆႏၵ၌ ေခ်ာေမာၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

  1. May Hninn says:

    ကုိယ့္ငါးခ်ဥ္၊ ကုိယ္ခ်ဥ္….. 

  2. kmww says:

    ကုိယ့္ဖက္က္ိုၿပန္ယပ္(လိပ္မ်ိဳး)

Any suggestions? Please leave it here