ရွင္ဘုရင့္ပုဆိုး ပိုးခ်ည္းပဲ

ရွင္ဘုရင္သည္ ခ်မ္းသာႄကြယ္၀သူျဖစ္ရာ ဘုရင္၏၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုးမွာ ခ်ည္ေရာေႏွာျခင္းမရိွဘဲ ပိုးသန္႔သန္႔ကိုသာ ယက္လုပ္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုးခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တတ္ႏိုင္ေသာ သူတုိ႔၏ပစၥည္းမွာ တစ္ထစ္ခ် အေကာင္းစား သာ ျဖစ္မည္ျဖစ္၍ တစ္နည္းတစ္ဖံု ေတြးမွားဖြယ္ရာမလိုဟု ဆိုလိုသည့္အခါတြင္ တင္စားသံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here