ရွင္နည္းရာ အဂၢလူထြက္

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေမာင္ရွင္ (သာမေဏ)နည္းပါးလ်က္ရိွသည္တြင္မွ ရွင္အဂၢဘြဲ႕ေတာ္ရိွေသာ သာမေဏတစ္ပါးက လူ၀တ္လဲသြားျပန္သျဖင့္ ရွင္သာမေဏ ပို၍ နည္းေလ်ာ့သြားရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ နည္းေလ်ာ့ရသည့္အထဲတြင္ ထပ္မံနည္း ေလ်ာ့ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here