ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညိႇ

ပန္းမာလ္တို႔တြင္ ရာသီဥတုအလိုက္ အခ်ိန္မွန္ဖူးပြင့္တတ္ၾကေသာ ပန္းအမ်ဳိး အစား၊ ရာသီပန္းမ်ဳိးလည္းရိွသျဖင့္ အခါရာသီကိုသိလိုေသာ္ ရာသီပန္းပြင့္ေပၚျခင္းကို ခ်ိန္ညိႇ၍ သိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

2 Comments

  1. Harry says:

    ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညႇိ ျဖစ္ပါတယ္။ typo ပဲခင္ဗ်

Any suggestions? Please leave it here