ေယာင္ေနာက္ ဆံထံုးပါ (ေသွ်ာင္)

ေရွးအခါက အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေသွ်ာင္ထံုးႏွင့္ျဖစ္၍ အရြယ္ေရာက္သျဖင့္ ထိမ္ျမားလက္ထပ္ေသာ္ ေသွ်ာင္ရိွေသာ ေယာက်္ားေခၚေဆာင္ရာသို႔ ဆံထံုးရွင္မိန္းမ က လိုက္ပါရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိန္းမတို႔က ေယာက်္ားတို႔ေရွ႕ေဆာင္မႈကို လိုက္ပါရၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစလို၍ သံုးသည္။

4 Comments

  1. Harry says:

    ေယာင္ေနာက္ဆံထံုးပါ ျဖစ္ပါတယ္။ Typo ေတြ မ်ားေနပါတယ္ ခင္ဗ်

  2. I think it is not used any more because after getting married, most of the girls do not follow their husband’s side. Sometimes, boy follows the girl’s side or house. So that, i think it is not right any more.

Any suggestions? Please leave it here