ေယာကၡမေသမွန္းသိ၊ ျမင္း၀ယ္မစီးရလား

ေယာကၡမျဖစ္သူက သမတ္အား ေငြအပိုအလွ်ံ ျဖဳန္းတီးမႈမ်ဳိးကို ပိတ္ပင္ဆံုးမ သျဖင့္ သမက္သည္ ျမင္းစီးခ်င္လ်က္ႏွင့္ ျမင္း၀ယ္မစီး၀ံ့ဘဲ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးသံုးစြဲရေလရာ ႐ုတ္တရက္ ေယာကၡမေသဆံုးသြားေသာ္ ပိတ္ပင္မည့္သူ မရိွျဖစ္ေလ၍ ျမင္း၀ယ္စီးလိုက္လိုေသာ္လည္း ေငြပိုမရိွေတာ့၍ ေနာက္က်ေနသျဖင့္  ေယာကၡမေသမည္ကို ေစာေစာႀကိဳတင္ မသိရေကာင္းလားဟု ျမည္တမ္းပံုကို ဆို သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ႀကိဳတင္မသိရိွသျဖင့္ အခြင့္အလမ္းကို လက္လြတ္ရေသာအခါ မ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။
(အခ်ဳိ႕ကလည္း ေယာကၡမမမာ၍ သမက္ကိုေစလႊတ္ေခၚရာ သမက္အလာ၌ လမ္းတြင္ ျမင္းေရာင္းသူ ေတြ႕ေသာ္လည္း ေယာကၡမကိုေဆးကုရန္ ေငြအသံုးလို၍ ျမင္းကိုမ၀ယ္ဘဲေနခဲ့ၿပီး ေယာကၡမထံေရာက္ေသာ္ ေသဆံုးေနသည္ကိုသာ ေတြ႕ရ ေတာ့၍ သမက္ကလည္းညည္းတြားေျပာဆိုသည္ဟု မွတ္ယူၾကေသးသည္။ ဒ႑ာရီ ျဖစ္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးယူႏိုင္၏။)

Any suggestions? Please leave it here