ေယာက်္ားေဖာင္စီး၊ မိန္းမမီးေန၊ ေဘးနီးေခ်

သစ္ေဖာင္စီးေသာသူသည္  သစ္လံုးကြဲျပတ္ျခင္း၊ ညပ္ျခင္းေရစီးၾကမ္းရာ၌ ဦးစိုက္က်ျခင္း စသည္ျဖင့္အႏၲရာယ္မ်ား၍ ေသေဘးနီးကပ္လွသကဲ့သို႔ မီးေနေသာ မိန္းမသည္လည္း ေသြးတက္ျခင္း၊ ေသြးသြန္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္ မ်ားျဖင့္ ေသေဘးနီးကပ္လာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အသက္ေဘးႏွင့္ နီးကပ္စြာ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ဳိးကို ရည္၍သံုးသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here